สมัครเรียน ม. 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

       โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  ได้เพิ่มช่องทางการสมัครเรียนในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)  โดยเปิดช่องทางการสมัครออนไลน์  ดังนี้ 

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 http://bit.ly/38WSIXq  (ระบบออนไลน์)

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 http://bit.ly/3hDL7RB  (ระบบออนไลน์)

    สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการหรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  กรอกข้อมูลและส่งใบสมัครที่ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ในวันและเวลาราชการ

https://drive.google.com/file/d/19kklNZ5sD2pxCqrqzq-qSY0nmpCm9EjV/view

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 

ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564