ผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

นางสาวปวีณา ใจกระเสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทัชชัย รอดน้อย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา