ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เป็นสถานศึกษาของรัฐ แบบสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้ง เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2518  โดยคณะสมาชิกสภาจังหวัดแพร่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ให้สภาตำบลวังหลวง โดยกำนันนาค ใจเกษม ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นบนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งยกให้กรมสามัญศึกษาจำนวน 39 ไร่ ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลวังหลวง

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 สภาตำบลวังหลวงได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนชื่อ “โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์” ถือเป็นวันเกิดของโรงเรียน เริ่มเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียนนักเรียน 71 คน ครู 5 คน โดยมี นายเจนวิทย์ วิทยาภรณ์พงศ์ อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

15 มกราคม 2545 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย ได้ คัดเลือกโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาเยาวชนคนเก่งสู่ดวงดาว”

27 มีนาคม 2545 กรมสามัญศึกษาได้เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการโครงการเยาวชนฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และได้อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียน 3 ห้องเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2545 – 2548 จำนวน 5 ล้านบาท 7 ล้านบาท 10 ล้านบาท 9 ล้านบาท ตามลำดับ และปีงบประมาณ 2549 จำนวน 9 ล้านบาท

5 กันยายน 2549 ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์”

1 ตุลาคม 2560 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)”

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 368 ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54170 โทรศัพท์ 054 – 652245 โทรสาร 054 – 652245

E – mail : webmaster@ppu.ac.th website: www.ppu.ac.th